portative power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portative power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portative power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portative power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • portative power

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sức chở

    sức mang