portative force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

portative force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm portative force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của portative force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • portative force

    * kỹ thuật

    lực nâng