pork chop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pork chop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pork chop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pork chop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pork chop

    * kinh tế

    thịt lợn giần viên