pork butcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pork butcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pork butcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pork butcher.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pork butcher

    a vendor of pork and products made from pork

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).