playback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playback.

Từ điển Anh Việt

 • playback

  /'pleibæk/

  * danh từ

  sự quay lại, sự phát lại (dây thu tiếng, đĩa hát...)

  (kỹ thuật) bộ phận phát lại (tiếng thu...)

  đĩa thu; cuộn dây thu (quay lại nghe lần đầu tiên)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • playback

  * kinh tế

  phúc đáp

  sự phát lại

  sự quay lại

  * kỹ thuật

  phát lại

  phát lại hình

  quay lại

  sự đọc lại

  sự phát lại

  sự quay lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • playback

  the act of reproducing recorded sound

  he was allowed to hear the playback of his testimony

  electronic equipment comprising the part of a tape recorder that reproduces the recorded material