playable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

playable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm playable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của playable.

Từ điển Anh Việt

 • playable

  /'pleiəbl/

  * tính từ

  có thể chơi được (sân bóng...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • playable

  capable of or suitable for being played or played on

  a playable lie in golf

  the baseball fan reached out and caught a foul that was judged playable

  the ball field was playable

  harpsichord music is readily playable"- P.H.Lang

  Antonyms: unplayable