placement office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

placement office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm placement office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của placement office.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • placement office

    an office that finds suitable employment for applicants

    Synonyms: placement center

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).