placement center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

placement center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm placement center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của placement center.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • placement center

    Similar:

    placement office: an office that finds suitable employment for applicants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).