pitched truss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitched truss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitched truss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitched truss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pitched truss

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dàn có độ dốc