pitched chain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pitched chain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pitched chain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pitched chain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pitched chain

  * kỹ thuật

  xích chốt mắt dẹt

  xích định cỡ

  xích tấm ốp

  cơ khí & công trình:

  xích định cỡ (tiêu chuẩn)