pipette stand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pipette stand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pipette stand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pipette stand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pipette stand

    * kỹ thuật

    vật lý:

    giá để ống pipet