piling record nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piling record nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piling record giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piling record.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piling record

    * kỹ thuật

    nhật ký đóng cọc