piling method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piling method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piling method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piling method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piling method

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp đóng cọc