piecewise continuous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piecewise continuous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piecewise continuous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piecewise continuous.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piecewise continuous

    * kỹ thuật

    liên tục từng mảnh