piecewise-linear system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piecewise-linear system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piecewise-linear system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piecewise-linear system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piecewise-linear system

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    hệ thống tuyến tính piecewise