philosophical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

philosophical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm philosophical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của philosophical.

Từ điển Anh Việt

 • philosophical

  /,filə'sɔfik/ (philosophical) /,filə'sɔfikəl/

  * tính từ

  (thuộc) triết học; theo triết học; hợp với triết học

  giỏi triết học; dành cho việc nghiên cứu triết học

  bình thảnh, khôn ngoan, thông thái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • philosophical

  characterized by the attitude of a philosopher; meeting trouble with level-headed detachment

  philosophical resignation

  a philosophic attitude toward life

  Synonyms: philosophic

  Similar:

  philosophic: of or relating to philosophy or philosophers

  philosophical writing

  a considerable knowledge of philosophical terminology