perspective portal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perspective portal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perspective portal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perspective portal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • perspective portal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cổng dẫn chính

    cửa phối cảnh (sân khấu)