perspectively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

perspectively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm perspectively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của perspectively.

Từ điển Anh Việt

  • perspectively

    xem perspective