persecutor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

persecutor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm persecutor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của persecutor.

Từ điển Anh Việt

  • persecutor

    /'pə:sikju:tə/

    * danh từ

    kẻ khủng bố, kẻ ngược đãi, kẻ hành hạ

    kẻ quấy rầy, kẻ làm khổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet