permeation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

permeation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm permeation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của permeation.

Từ điển Anh Việt

 • permeation

  /,pə:mi'eiʃn/

  * danh từ

  sự thấm, sự thấm vào, sự thấm qua

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • permeation

  * kỹ thuật

  sự thấm

  sự xuyên

  y học:

  sự thấm qua, ngấm qua

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • permeation

  the process of permeating or infusing something with a substance

  Synonyms: pervasion, suffusion

  Similar:

  interpenetration: mutual penetration; diffusion of each through the other