penicillin phial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

penicillin phial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm penicillin phial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của penicillin phial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • penicillin phial

    * kỹ thuật

    lọ penixilin

    ống penixylin