pedagogy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pedagogy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pedagogy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pedagogy.

Từ điển Anh Việt

 • pedagogy

  /,pedə'gɔdʤiks/ (pedagogy) / 'pedəgɔgi/

  * danh từ, số nhiều dùng như số ít

  khoa sư phạm, giáo dục học

 • pedagogy

  sư phạm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pedagogy

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  giáo dục học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pedagogy

  Similar:

  teaching method: the principles and methods of instruction

  Synonyms: pedagogics

  teaching: the profession of a teacher

  he prepared for teaching while still in college

  pedagogy is recognized as an important profession

  Synonyms: instruction

  education: the activities of educating or instructing; activities that impart knowledge or skill

  he received no formal education

  our instruction was carefully programmed

  good classroom teaching is seldom rewarded

  Synonyms: instruction, teaching, didactics, educational activity