pecking order theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pecking order theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pecking order theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pecking order theory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pecking order theory

    * kinh tế

    lý thuyết lệnh góp nhặt