peckings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peckings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peckings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peckings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • peckings

    * kỹ thuật

    gạch nung