peanut bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

peanut bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm peanut bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của peanut bar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • peanut bar

    bar of peanuts in taffy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).