parlous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parlous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parlous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parlous.

Từ điển Anh Việt

 • parlous

  /'pɑ:ləs/

  * tính từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), (đùa cợt) nguy hiểm, đáng ghê; hắc búa, khó chơi

  hết sức khôn ngoan, hết sức láu

  * phó từ

  (từ cổ,nghĩa cổ), đùa hết sức, cực kỳ, vô cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • parlous

  fraught with danger

  dangerous waters

  a parlous journey on stormy seas

  a perilous voyage across the Atlantic in a small boat

  the precarious life of an undersea diver

  dangerous surgery followed by a touch-and-go recovery

  Synonyms: perilous, precarious, touch-and-go