paraphrase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paraphrase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paraphrase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paraphrase.

Từ điển Anh Việt

 • paraphrase

  /'pærəfreiz/

  * danh từ

  ngữ giải thích, chú giải dài dòng

  * ngoại động từ

  diễn tả bằng ngữ giải thích, chú giải dài dòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paraphrase

  rewording for the purpose of clarification

  Synonyms: paraphrasis

  express the same message in different words

  Synonyms: rephrase, reword