paradise tree nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paradise tree nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paradise tree giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paradise tree.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paradise tree

    medium to large tree of tropical North and South America having odd-pinnate leaves and long panicles of small pale yellow flowers followed by scarlet fruits

    Synonyms: bitterwood, Simarouba glauca

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).