paleozoic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleozoic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleozoic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleozoic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paleozoic

  * kỹ thuật

  nguyên đại Paleozoi

  hóa học & vật liệu:

  đại cổ sinh (Mỹ)

  giới cổ sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • paleozoic

  from 544 million to about 230 million years ago

  Synonyms: Paleozoic era

  of or relating to or denoting the Paleozoic era