paleozoicera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paleozoicera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paleozoicera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paleozoicera.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paleozoicera

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đại Cổ sinh

    đại Paleozoi