ousel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ousel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ousel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ousel.

Từ điển Anh Việt

  • ousel

    /'u:zl/ (ousel) /'u:zl/

    * danh từ

    (động vật học) chim hét

Từ điển Anh Anh - Wordnet