otis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

otis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm otis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của otis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • otis

    United States inventor who manufactured the first elevator with a safety device (1811-1861)

    Synonyms: Elisha Graves Otis

    type genus of the Otididae: European bustard

    Synonyms: genus Otis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).