nonentity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonentity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonentity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonentity.

Từ điển Anh Việt

 • nonentity

  /nɔ'nentiti/

  * danh từ

  trạng thái không có, sự không tồn tại

  người vô giá trị, vật vô giá trị

  vật tưởng tượng

  con số không

Từ điển Anh Anh - Wordnet