existence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

existence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm existence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của existence.

Từ điển Anh Việt

 • existence

  /ig'zistəns/

  * danh từ

  sự tồn tại, sự sống, sự sống còn; cuộc sống

  in existence: tồn tại

  a precarious existence: cuộc sống gieo neo

  sự hiện có

  vật có thật, vật tồn tại, những cái có thật; thực thể

 • existence

  sự tồn tại

  unique e. (logic học) tồn tại duy nhất

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • existence

  * kinh tế

  sự tồn tại

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  sự tồn tại

Từ điển Anh Anh - Wordnet