nonconformance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nonconformance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nonconformance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nonconformance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • nonconformance

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    không thích nghi

Từ điển Anh Anh - Wordnet