nightstick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nightstick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nightstick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nightstick.

Từ điển Anh Việt

  • nightstick

    * danh từ

    gậy tuần đêm (của cảnh sát)

Từ điển Anh Anh - Wordnet