nelson diaphragm cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nelson diaphragm cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nelson diaphragm cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nelson diaphragm cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • nelson diaphragm cell

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    màng ngăn Nelson