nathaniel currier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nathaniel currier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nathaniel currier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nathaniel currier.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • nathaniel currier

    Similar:

    currier: United States lithographer who (with his partner James Ives) produced thousands of prints signed `Currier & Ives' (1813-1888)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).