mystifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mystifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mystifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mystifier.

Từ điển Anh Việt

 • mystifier

  /'mistifaiə/

  * danh từ

  người làm bối rối, người làm hoang mang

  người làm ra vẻ bí ẩn, người làm ra vẻ khó hiểu

  người đánh lừa, người phỉnh chơi, người chơi khăm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mystifier

  Similar:

  puzzle: a particularly baffling problem that is said to have a correct solution

  he loved to solve chessmate puzzles

  that's a real puzzler

  Synonyms: puzzler, teaser