muslim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muslim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muslim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muslim.

Từ điển Anh Việt

 • muslim

  Cách viết khác : Moslem

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • muslim

  a believer in or follower of Islam

  Synonyms: Moslem

  of or relating to or supporting Islamism

  Islamic art

  Synonyms: Moslem, Islamic