musculus triceps brachii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

musculus triceps brachii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm musculus triceps brachii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của musculus triceps brachii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • musculus triceps brachii

    Similar:

    triceps brachii: the skeletal muscle having three origins that extends the forearm when it contracts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).