triceps brachii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

triceps brachii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm triceps brachii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của triceps brachii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • triceps brachii

    the skeletal muscle having three origins that extends the forearm when it contracts

    Synonyms: musculus triceps brachii

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).