motorcar (mc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

motorcar (mc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm motorcar (mc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của motorcar (mc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • motorcar (mc)

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe ôtô