misinterpret nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

misinterpret nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm misinterpret giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của misinterpret.

Từ điển Anh Việt

  • misinterpret

    /'misin'tə:prit/

    * ngoại động từ

    hiểu sai, giải thích sai

    dịch sai

Từ điển Anh Anh - Wordnet