mimic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mimic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mimic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mimic.

Từ điển Anh Việt

 • mimic

  /'mimik/

  * tính từ

  bắt chước

  * ngoại động từ

  người có tài bắt chước

  * ngoại động từ

  nhại (ai)

  bắt chước

  giống hệt (vật gì)

 • mimic

  tương tự

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mimic

  * kỹ thuật

  tương tự

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mimic

  someone who mimics (especially an actor or actress)

  Synonyms: mimicker

  imitate (a person or manner), especially for satirical effect

  The actor mimicked the President very accurately

  Synonyms: mime

  constituting an imitation

  the mimic warfare of the opera stage"- Archibald Alison