milieu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milieu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milieu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milieu.

Từ điển Anh Việt

  • milieu

    * danh từ

    số nhiều là milieux

    môi trường, hoàn cảnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet