mephistophelean nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mephistophelean nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mephistophelean giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mephistophelean.

Từ điển Anh Việt

 • mephistophelean

  /,mefistə'fi:ljən/ (Mephistophelian) /,mefistə'fi:ljən/

  * tính từ

  (thuộc) ác ma; ác tà

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mephistophelean

  Similar:

  devilish: showing the cunning or ingenuity or wickedness typical of a devil

  devilish schemes

  the cold calculation and diabolic art of some statesmen

  the diabolical expression on his face

  a mephistophelian glint in his eye

  Synonyms: diabolic, diabolical, mephistophelian