marquee select nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marquee select nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marquee select giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marquee select.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marquee select

    * kỹ thuật

    lựa lều hiên