marquee box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marquee box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marquee box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marquee box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marquee box

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hộp lều hiên