manners nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

manners nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm manners giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của manners.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • manners

  social deportment

  he has the manners of a pig

  Similar:

  manner: how something is done or how it happens

  her dignified manner

  his rapid manner of talking

  their nomadic mode of existence

  in the characteristic New York style

  a lonely way of life

  in an abrasive fashion

  Synonyms: mode, style, way, fashion

  manner: a way of acting or behaving

  Synonyms: personal manner

  manner: a kind

  what manner of man are you?

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).